ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

หน้าหลัก
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา อำเภอ
โครงสร้างหน่วยงาน
ภารกิจ/หน้าที่หลัก
แผนงานประจำปี
ผลงานในแต่ละเดือน
ข่าวสารอื่นๆ
ฝ่ายและเบอร์โทรศัพท์ในสำนักงาน
สมัครสมาชิก
ภาพกิจกรรมชาวดินลำปาง
สาขา อำเภอ
โปรแกรมรังวัด
แผนที่ตั้ง สนง.ที่ดินจังหวัดลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ข่าวสารอื่นๆ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา Print E-mail
Written by supat.p@   
 
จังหวัดลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเถิน Print E-mail
Written by supat.p@   

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเถิน

 

จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดิน

จังหวัดลำปาง สาขาเถิน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 455,700 บาท

(สี่แสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 24 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ถนนบุญวาทย์

ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 24 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.thhttp://north.dol.go.th/lampang https://www.facebook.com/gprocurement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5421 7420 ต่อ 35 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ย้ายแล้ว!! สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางย้ายไปตั้งณ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางเดิม(อาคารหลังใหม่) Print E-mail
Written by supat.p@   
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางจะย้ายไปเปิดทำการ ณที่เดิมตรงข้ามอำเภอเมือง ถนนบุญวาทย์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 นี้

 


24 กรกฎาคม 2556 เชิญไปติดต่อที่ดินที่สำนักงานแห่งเดิม (หลังใหม่) ใกล้ที่ว่าการอำเภอเมือง

 

 

 

 

 
โครงการอบรมเจ้าหน้าที่สำนักงาน Print E-mail
Written by chayakhwan.c@   
นายสุเชษฐ์ ทรัพย์สินเสริม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำปางกล่าวเปิดการอบรมตามโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่ดินประจำปี 2553 ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ กฟผ. ลำปาง เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2553 ในหลักสูตรการประเมินผลราชการ ตัวชี้วัด สมรรถนะ เศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรม และการสร้างสัมพันธภาพในการบริการ และจะอบรมครั้งที่2 ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2553 ในหัวข้อหลักปฏิบัติราชการของเจ้าพนักงานที่ดินจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

 นางธราภรณ์ ปักษาจันทร์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กล่าวรายงาน

 

 


นางเขมณัฏฐ์ ลิลา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเถิน พิธีกร
หลักสูตรการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล และสมรรถนะ บรรยายโดยนายพิชาวุธ เพ็งทอง กพ.หลักสูตรการสร้างสัมพันธภาพในการบริการ บรรยายโดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผอ.ราชภัทรสวนดุสิตวิทยาเขตลำปางหลักสูตร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรม จรรยาข้าราชการ โดยพระอาจารย์ชัยรัตน์ สิริปุญโญ กทม.

 
ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอำนาจขอออกใบแทน Print E-mail
Written by chayakhwan.c@   

(ท.ด.๒๑)

หนังสือมอบอำนาจ

ที่ดิน
ระวาง..4845 II 2048........................................................
เลขที่........12.....................หน้าสำรวจ.......234.......
โฉนดหมายเลขที่...............12345.............................


ตำบล...เกาะคา...................................................
อำเภอ...เกาะคา.................................................
จังหวัด.......ลำปาง........................................

---------------------------------------------------

เรื่อง............ขอใบแทนโฉนดที่ดิน..............................................
เขียนที.......134/1..ซอย..1...ถนนลาดพร้าว.....
วันที่....25....เดือน.....มกราคม...........พุทธศักราช/  2553
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า........นายประเทศ...รักไทย..............................................
อายุ........34.........ปี เชื้อขาติ.......ไทย.........สัญชาติ.........ไทย..................บุตร..........นายบุญ,นางใจ..........................
อยู่ที่บ้าน.......ถนนลาดพร้าว.............................................เลขที่........134/1..................หมู่ที่.........8..................
ตำบล.........วังทองหลาง.....................อำเภอ............บางกะปิ....................................จังหวัด..........กรุงเทพมหานคร....
ได้มอบให้.......นายอมร มากทรัพย์.................อายุ......35.........ปี เชื้อชาติ.......ไทย............สัญชาติ............ไทย..........
บุตร..........นายแดง,..นางสุข..........อยู่ที่บ้าน...ถนนรามคำแหง...........เลขที.....85................หมู่ที่..............-..............
ตำบล........บางกะปิ..........................อำเภอ..........บางกะปิ....................................จังหวัด...........กรุงเทพมหานคร....
เป็นผู้มีอำนาจจัดการ.......ขอใบแทนโฉนดที่ดินแปลงเครื่องหมายข้างบนนี้ ซึ่งโฉนดที่ดินฉบับเจ้าของที่ดินได้ชำรุดสูญหาย
รับใบแทนโฉนดที่ดิน..ตลอดจนให้ถ้อยคำต่าง..ๆ..ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่...........................................แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ

ลงลายมือชื่อ.............................................................

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ พิมพ์ลายนิ้วมือ ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

...............................................................ผู้มอบอำนาจ

ลายมือชื่อ (นายประเทศ รักไทย)............................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็น ลายพิมพ์นิ้วมือ อันแท้จริงของผู้มอบอำนาจและ

..............................ลงลายมือชื่อ
ผู้มอบอำนาจได้ พิมพ์ลายนิ้วมือ ต่อหน้าข้าพเจ้า
..........................................................................พยาน

(นายบวร อุ่นเรือน) .......................................

..........................................................................พยาน

(นายพิชัย งามเด่น) ........................................

หมายเหต การลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ
ในกรณีพิมพ์ลายนิ้วมือ ให้ใช้พิมพ์ลายนิ้วแม่มือซ้าย

ถ้าใช้อย่างใด ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก

โปรดอ่านคำเตือนด้านหลัง

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Results 1 - 10 of 34